Image Image Image Image Image Image Image Image Image

SF Hiswa

Kies een pagina

Premie

Premie Sociaal Fonds HISWA

Alle bedrijven die onder de werkingssfeer van de cao SF HISWA vallen zijn verplicht aangesloten. Uw bedrijf valt onder de HISWA cao als het één of meer van de onderstaande activiteiten uitvoert:

  • die zich geheel of in hoofdzaak bezighoudt met het bouwen, afbouwen, aftimmeren, tuigen, uitrusten en vaarklaar maken van pleziervaartuigen voor recreatieve doeleinden, of van onderdelen daarvan of daarvoor, alles voor zover in hout en/of kunststof, echter met uitzondering van ondernemingen die lid zijn van de Metaalunie en uit dien hoofde onder de werkingssfeer van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf vallen;

  • die zich geheel of in hoofdzaak bezighoudt met het herstellen, onderhouden en verbouwen van pleziervaartuigen voor recreatieve doeleinden of van onderdelen daarvan of daarvoor, alles voor zover in hout en/of kunststof, echter met uitzondering van ondernemingen die lid zijn van de Metaalunie en uit dien hoofde onder de werkingssfeer van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf vallen;

  • die zich naast het in hoofdzaak verrichten van dienstverlenende activiteiten in de waterrecreatie bezighoudt met het herstellen, onderhouden en verbouwen van pleziervaartuigen voor recreatieve doeleinden of van onderdelen daarvan of daarvoor, echter met uitzondering van ondernemingen die lid zijn van de Metaalunie en uit dien hoofde onder de werkingssfeer van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf vallen, en mits deze bedrijven geen andere metaalbewerking en/of verwerkingshandelingen als genoemd in de algemeen verbindend verklaarde werkingssfeerbepaling van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf verrichten;

  • lid van HISWA-RECRON, die zich voor meer dan 50% van het totaal aantal arbeidsuren in de onderneming direct bezighoudt met het herstellen, verbouwen en onderhouden van metalen pleziervaartuigen en waaraan dispensatie is verleend voor de toepassing van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf. Aan deze ondernemingen wordt geen dispensatie verleend in de navolgende gevallen:

    • de onderneming is lid van HISWA-RECRON maar tevens lid van de Metaalunie:

    • de onderneming neemt reeds deel aan de cao’s voor het Metaalbewerkingsbedrijf; deze werkgevers en werknemers blijven deelnemen aan de cao’s voor het Metaalbewerkingsbedrijf;

    • de onderneming lid van HISWA-RECRON verricht tevens andere metaalbewerkings- en/of verwerkingshandelingen als genoemd in de cao’s voor het Metaalbewerkingsbedrijf.

Loonformulier ontvangen?

Alle bedrijven, met personeel, die onder de werkingssfeer van de cao SF HISWA vallen, ontvangen jaarlijks een uitvraag voor opgave van de loonsom (van het voorgaande jaar). Aan de hand van de opgegeven loonsom wordt de premie berekend die aan het SF HISWA afgedragen dient te worden. De premie bedraagt 0,6% van de loonsom.

Wat vult u in?

U dient de totale loonsom van alle werknemers in te vullen. Ook vragen wij u het aantal werknemers op te geven dat bij u in dienst is. Zo weten wij op hoeveel werknemers de cao van toepassing is. Dit geldt voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst, uitgezonderd stagiaires en vakantiemedewerkers. Wanneer u geen personeel in dienst heeft, dan vragen wij u dit via het formulier aan ons door te geven.

Incassokosten

Wordt er niet voldaan aan het afdragen van de premie, dan gelden onderstaande incassokosten. Naast deze incassokosten wordt de wettelijke handelsrente opgelegd.

Hoofdsom                                            Incassokosten (excl. btw)

Tot € 250                                              €   37,-
€ 250 tot 500                                       €   75,-
€ 500 tot € 1.250                                 € 150,-
€ 1.250 tot € 2.500                              € 300,-
€ 2.500 tot € 3.750                              € 450,-
€ 3.750 tot € 5.000                              € 600,-
meer dan € 5.000                                    15%

Aanmelden

Wanneer u nog niet bent aangesloten bij het SF HISWA, maar wel onder de werkingssfeer van de cao Sociaal Fonds HISWA valt, en personeel in dienst heeft, kunt u zich aanmelden bij het Sociaal Fonds HISWA. Wij vragen u het vragenformulier in te vullen en aan het secretariaat te sturen.